Chủ Đề:

Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: TV 23: Lạy Chúa đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người (Kim Long)

Của Lễ Hiến Tế (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Vui Ngày Trở Về (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Bước Theo Đoàn Chứng Nhân (Ngọc Khánh)