Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin. Chúa Nhân Từ

Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

Đáp Ca: (TV. 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. (Peter Trần)

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tình Ca Vô Tận (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: