Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân.

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 32) lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như lòng chúng con tin cậy ở nơi Chúa. (Trần Đại Phước)

Ngàn Lời Chúc Tụng

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Tâm Tình Ca 5 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: