Chủ Đề: Hợp nhất trong Thiên Chúa.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 01:

Đáp Ca: (TV. 127) Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. (Xuân Minh)

Của Lễ Đơn Sơ (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Thưở Hoang Sơ (Miên Ly)

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: