1 PM @ St. Francis of Assisi Church: 5111 San Felipe Rd., San Jose, CA 95135

Musical Instrument

Canon D

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Seed, Scattered and Sown (Eucharist)

My Heart Belongs To You (Tom Booth)

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio 1:

Audio 2:

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: