Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh)

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Đáp Ca: (TV. 89) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan . (Xuân Minh)

Dâng 6 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Ca Dao Tình Chúa (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Ave Maria Mẫu Tâm (Liam Lawton)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio 01:

Audio 02: