Chủ Đề: Người mục tử tốt lành.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Mi Giáng)

Dâng Lễ Tạ Ơn

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: