Chủ Đề: Nước Trời là kho tàng quí giá

Ca Lên Đi 6

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Teno:

Audio Midi Bè Bass:

 
ĐÁP CA: (TV. 118) Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! (Xuân Minh)


 

Những Gì Đời Con

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 

Chúa Đã Yêu Con (Phạm Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:


 

Lạy Đức Mẹ La Vang

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Bass/Teno:

Tập Hát Live:

Audio: