Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

Về Nhà Cha (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 29) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)

Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Khẩn Cầu 3 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio:

Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: