Chủ Đề: Chúa cho ta thời gian để ăn năn sám hối

Ta Cùng Vui Lên

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Teno:

Audio Midi Bè Bass:

 
ĐÁP CA: (TV. 85) Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung. (Mi Giáng)


 

Xin Dâng Lên Ngài

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 

Khẩn Cầu 3

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio:


 

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02: