Chủ Đề: Dụ ngôn người gieo giống

Con Sẽ Vào

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 
ĐÁP CA: (TV. 64) Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. (Mi Giáng)


 

Dâng Chúa

Audio Midi Sop:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

 

Khẩn Cầu(Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:


 

Ca Phó Thác

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: