10 AM St. Patrick: 389 East Santa Clara Street , San Jose, CA 95113

Cửa Công Chính

Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Alleluia

Audio Midi: download

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương- Dao Kim)

Lời Nguyện Tế Hiến 3 (Thành Tâm)

Lời Kinh Tạm Biệt (Nguyễn Văn Tuyên)

Ngày Về 1 (Kim Long)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download