Chủ Đề: Đến với Chúa để được bình an

Tiến Về Nhà Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 
ĐÁP CA: (TV. 144) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Mi Giáng)


 

Của Lễ Con Dâng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

 

Khẩn Cầu 2

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:


 

Vinh Quang America

Video: