Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin), Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa. Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

Chủ Đề: Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện.

Kinh Chay

Audio:

Audio Live:

(TV24): Mọi đường lối của Chúa đều là từ bi và trung tín cho những ai giữ lời giao ước giới răn Chúa. (Kim Long)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ôi Nhiệm Màu (Xuân Tưởng)

Audio 1:

Audio Live:

Audio Live:

Xa Mặt Trời (Hoàng Nam)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Live:

Mẹ Nhân Loại (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: