April 23, 2011: Thứ Bảy Đêm Thánh Vọng Phục Sinh: 10:30PM

Chủ Đề: Chúa đã sống lại. Alleluia! Alleluia!.

Nghi thức Bí Tích Khai Tâm Vọng Phục Sinh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/BiTichKhaiTamVongPhucSinh. pdf

Đáp Ca 1: (TV 32): Địa cầu đầy ân sủng Chúa.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv32xuanminh. pdf

Đáp Ca 2: (Ex. 15): Ta sẽ chúc tụng Chúa, vì Người đáng ngợi khen rực rỡ. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tvEx15migiang. pdf

Đáp Ca 3: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv29xuanminh. pdf

Đáp Ca 4: (TV 117): Alleluia, alleluia, alleluia.

Hãy Hát Mừng Chúa (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/hayhatmungchua. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/HayHatMungChua.mp3

Tôi Đã Thấy Nước
http://www.mautam.org/ftp/pdf/toidathaynuoc. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/toidathaynuoc.mp3

Đây Đoàn Chiên Mới Sinh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/daydoanchienmoisinh. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/daydoanchienmoisinh.mp3

Chỉ có Một Chúa (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chicomotchua. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chico1chuaSop.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chico1chuaSop.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chico1chuaBass.mp3

Kinh Cầu Các Thánh (Solo)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/kinhcaucacthanh1. pdf

Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thanhthanhaydenCm. pdf

Audio 01:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/PhiNguyen/Vol06–ThanhCaTuyenChon/128K/06.ThanhThanHayDen–PhiNguyen–DieuHien.mp3

Audio 02:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/ThanhCa3–DoanKhucTriAn/128K/08.ThanhThanHayDen–NhuMai.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thanhthanhaydenBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0505/Thanh_Than_Hay_Den_(Thanh_Tam).mp3

Khúc Hoài Niệm (Tịnh Qui-Lê Quang)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/khuchoainiem. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khuchoainiem.mp3

Reo Mừng Chúa Thống Trị (L. Deiss- Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/reomungchuathongtri. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/reomungchuathongtriSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/reomungchuathongtriAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/reomungchuathongtriTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/reomungchuathongtriBass.mp3

Chúa Sống Lại Rồi ( Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuasonglairoi. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ChuaSongLaiRoi.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuasonglairoiBe2.mp3

Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/khaihoanca. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khaihoancaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khaihoancaBe2.mp3

http://img684.imageshack.us/img684/8642/mungchuaphucsinh.jpg

——————————————————————–

Nghi Thức Thứ Bảy Vọng Phục Sinh

Tắt các đèn trong nhà thờ, linh mục bắt đầu nghi thức đốt lửa.

Sau khi linh mục lấy lửa châm vào nến Phục Sinh và đọc “Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con”, thì sửa soạn đi kiệu lên bàn thờ. Khi linh mục hát “Ánh Sáng Chúa Kitô” thì thưa “Tạ Ơn Chúa”

Công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Sau khi Công Bố Tin Mừng Phục Sinh đến phần các bài đọc Cựu Ước. Sau mỗi bài đọc Ca đoàn hát Đáp Ca.

Sau khi hát xong bài Đáp Ca cuối cùng của các bài Cựu Ước, linh mục đọc Lời Nguyện.

Sau khi linh mục đọc lời nguyện thì đốt nến trên bàn thờ và hát Kinh Vinh Danh (có rung chuông)

Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc Lời Nguyện.
Bài đọc Thánh Thư.

Sau bài Thánh Thư, bắt đàn cho linh mục xướng ALLELUIA (3 lần)

Sau khi linh mục xướng Alleluia, Ca đoàn hát Đáp Ca: Tv117 (Thí dụ: Đáp Ca Phục Sinh)

Sau bài Đáp Ca thì đọc Phúc Âm và giảng.

Sau bài giảng đến phần Phụng Vụ Phép Rửa, Linh mục đọc Lời Nguyện.

Sau lời nguyện, hát Kinh Cầu Các Thánh (nếu có người Rửa tội)
Linh mục Làm Phép Nước và nghi thức Rửa Tội + Thêm Sức (có thể hát một số bài trong nghi thức rửa tội)

Lập lại lời hứa phép rửa tội.

Sau câu “Thưa Con Tin” cuối cùng, linh mục đọc Lời Nguyện và Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước” (thí dụ) khi linh mục rảy nước phép trên dân chúng.

Sau phần Rảy Nước Phép, đến phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)

Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, hát Ca Dâng Lễ và Thánh lễ tiếp tục như thường.