April 16th: CN Lễ Lá

Chủ Đề: Vinh quang và Thập Giá.

Chúa Vào Thành (Vũ Mộng Thơ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuavaothanh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuavaothanhbe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuavaothanhbe2.mp3

Đáp Ca: (TV 21): Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? (Elizabeth Kim Nguyễn)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv21elizabeth. pdf

Xác Thân Làm Bánh (Johann Sebastian Bach- LV: Vũ khởi Phụng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xacthanlambanhfinal. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhBass.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/XacThanLamBanh_V.mp3

Lạy Cha Thứ Tha ( Diễm Khanh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/laychathutha. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/laychathuthaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/laychathuthaBe2.mp3

Audio:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/LayChaThuTha_ha-dk_CaDoanHuongChieu.mp3

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Conduongchuadadiqua. pdf

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conduongchuadadiquaBass.mp3

Audio 01:

http://www.mautam.org/weekly_songs/ConDuongChuaDaDiQua.mp3

Audio 02: (Như Ý)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conduongchuadadiquaNini.wma

Audio 03:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/AlbumGiaAn/Vol10–XaMatTroi/64K/08.ConDuongChuaDaDi–GiaAn.mp3

Video:

http://www.youtube.com/v/McbuqF_-XTc

Vinh Quang Của Ta (Hoàng Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/vinhquangcuata. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vinhquangcuata.mp3

http://img156.imageshack.us/img156/8769/passion2.jpg