April 09: CN Thứ 5 Mùa Chay

Chủ Đề: Chúa là sự sống lại và là sự sống.

Giọt Lệ Sầu (Lãng Tữ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/giotlesau. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giotlesauBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giotlesauBe2.mp3

Đáp Ca: (TV 129): Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. (hvh)
http://mautam.org/ftp/pdf/tv129hvh. pdf

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Tình Thiên Thu (Đức Huân & Quang Uy )
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tinhthienthu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhthienthube1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhthienthube2.mp3

Lời Vọng Tình Yêu (Đỗ Vy Hạ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loivongtinhyeu. pdf

Audio 01:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/XinTriAn/02.LoiVongTinhYeu_dvh(LeHang).mp3

Audio 02:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/LoiVongTinhYeu/A2.LoiVongTinhYeu_dvh_DuyQuang.mp3

Tập Hát Online Live (Ca đoàn Niềm Tin)

http://cadoan.net/files/0503/Loi_Vong_Tinh_Yeu_(Do_Vi_Ha).mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loivongtinhyeuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loivongtinhyeuBe2.mp3

Mẹ Đồng Công ( Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/medongcong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medongcongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medongcongBe2.mp3