Tháng Tư 2011

April 02: CN Thứ 4 Mùa Chay

Chủ Đề: Chúa là ánh sáng.

Hãy Trở Về (Ngọc Khôn)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/haytrove. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/haytroveBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/haytroveBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/SamHoiVaCanhTan1/09.HayTroVe_NgocKon(HongTrang).mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.10-GioThu9/02.HayTroVe_nk_Lm.NguyenSang.mp3

Đáp Ca: (TV 22): Chúa chăn nuôi con. con chẳng thiếu thốn chi. (Mi Giáng)
http://mautam.org/ftp/pdf/tv22migiang2. pdf

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayBass.mp3

Sám Hối 5
http://www.mautam.org/ftp/pdf/samhoi5. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/samhoi5Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/samhoi5Be2.mp3

Audio:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/SamHoiVaCanhTan1/08.SamHoi5_(GiangChauThienBan).mp3

Xa Mặt Trời (Hoàng Nam)(*)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xamattroiDm. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xamattroiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xamattroiBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.10-XaMatTroi/01.XaMatTroi_hn_GiaAn.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TinhKhucGiangSinh/06.XaMatTroi_hn_DonHo.mp3

Mẹ Nhân Loại (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/menhanloai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/menhanloaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/menhanloaiBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/HuongLongDangMe/03.MeNhanLoai_ndd_MaiThienVan.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TrongVongTayMe/08.MeNhanLoai_pxc_MyDung.mp3

Audio 03:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/LTCD2-BaiThanhCaMaria/07.MeNhanLoai_pxc_ThanhHuyen.mp3

Audio 04:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.10-GioThu9/05.MeNhanLoai_pxc_Lm.NguyenSang.mp3