March 26: CN Thứ 3 Mùa Chay

Chủ Đề: Nguồn nước hằng sống.

Như Nai Rừng
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nhunairung. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhunairungBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhunairungBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/NhuNaiRung_V.mp3

Đáp Ca: (TV 94) : Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa.(Peter Tran)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv94petertran. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TV94_uocgi_V.mp3

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayBass.mp3

Ôi Nhiệm Màu (Xuân Tưởng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/oinhiemmau. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/oinhiemmau.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/OiNhiemMau_V.mp3

Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tinhyeuvathapgia. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhyeuvathapgiaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhyeuvathapgiaBe2.mp3

Audio:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/MoiTinhGiesu3-TinhYeuVaThapGia/02.TinhYeuVaThapGia_ga_XuanTruong.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TinhYeuVaThapGia_V.mp3

Quỳ Bên Cung Thánh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/quybencungthanh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/quybencungthanhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/quybencungthanhBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/QuyBenCungThanh_V.mp3