March 19: CN 2 Mùa Chay

Chủ Đề: Chúng ta là dân được tuyển chọn. PÂ: Chúa biến hình

Con Hân Hoan Đi Tìm (Mi Trầm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/conhanhoanditim. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conhanhoanditimBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conhanhoanditimBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ConHanHoanDiTim_V.mp3

Đáp Ca: (TV 32): Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. (Trần Đại Phước)
http://mautam.org/ftp/pdf/tv32trandaiphuoc. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TV32_Laychuaxin_V.mp3

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayBass.mp3

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ledangmuacuudo. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangmuacuudobe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangmuacuudobe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LeDangMuaCuuDo_V.mp3

Trên Đỉnh Đồi Xa (Thiên Thu)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/trendinhdoixa. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trendinhdoixaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trendinhdoixaBe2.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TrenDinhDoiXa.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TrenDinhDoiXa_V.mp3

GiuSe Xóm Nhỏ (Phạm Đình Nhu, Nguyễn Khắc Tuần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Giusexomnho. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giusexomnhoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giusexomnhoBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/GiuseXomNho_V.mp3