March 12: CN Thứ 1 Mùa Chay (Đổi Giờ Lên 1 Tiếng)

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

Chủ Đề: Chúa chịu cám dỗ

Kinh Chay (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/kinhchay. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchay.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchay_V.mp3

Audio:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/KinhChay/06.KinhChay_nd_BichHien-DieuHien.mp3

Đáp Ca: (TV 50): Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. (Xuân Minh)
http://mautam.org/ftp/pdf/tv50xuanminh02. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TV50_laychuanguyen_V.mp3

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayBass.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluja_muachay_V.mp3

Xác Thân Làm Bánh (Johann Sebastian Bach- LV: Vũ khởi Phụng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xacthanlambanhfinal. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xacthanlambanhBass.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/XacThanLamBanh_V.mp3

Người Chết Vì Yêu (Lm Văn Chi)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nguoichetviyeu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoichetviyeuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoichetviyeuBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/NguoiChetViYeu_V.mp3

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/medungdo. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medungdoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medungdoBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/MeDungDo_V.mp3