March 05: CN Thứ 09 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống Lời Chúa là như xây nhà trên nền đá vững chắc.

Lời Chúa 4
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loichua4. pdf

Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loichua4Be1.mp3

Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loichua4Be2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loichua4V.mp3

Đáp Ca: (TV. 30) Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv30klR. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv30_laychuatronennuidaV.mp3

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loithiengxt. pdf

Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithiengBe1.mp3

Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithiengBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0504/Loi_Thieng_(Xuan_Tuong).mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/HaiAuThanhCa5-LeHang/01.LoiThieng_xt_LeHang.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.06-NhacSyThienThan/06.LoiThieng_xt_GiaAn.mp3

Audio 03:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/ConVanTrongCayChua/01.LoiThieng_xt_CaDoan.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithieng_xuantuongV.mp3

Lời Thiêng (Lm Nguyễn Mộng Huỳnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loithiengnmh. pdf

Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithiengNmhBe1.mp3

Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithiengNmhBe2.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LoiThiengNmh.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithieng_nguyenmonghuynhV.mp3

Sống Gần Mẹ (Nguyễn Khắc Xuyên, Hoài Chiên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/songganme. pdf

Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/songganme.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TroVe-PhuongHongNgoc/07.SongGanMe_hc-nkx_PhuongHongNgoc.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/HongAnThienChua/SongGanMe_hc-nkx(GiaoLinh).wma

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/songganmeV.mp3