February 26: CN Thứ 8 Quanh Năm

Thiếu nhi đảm trách, ca đoàn nghĩ ngơi