February 19: CN Thứ 7 Quanh Năm

Chủ Đề: Hãy yêu thương kẻ thù.

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ ( Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/consebuoclenbantho. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/consebuoclenBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/consebuoclenBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ConSeBuocLenBanThoV.mp3

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv102migiang. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TV102V_ChuaLaDangtubiV.mp3

Bài Ca Bác Ái (Từ Duyên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/baicabacai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicabacaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicabacaiBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/BaiCaBacAiV.mp3

Phó Thác (Kiều Linh) (*)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/phothac2be2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/phothac2beBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/phothac2beBe2.mp3

Audio:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.07-PhoThac/01.PhoThac_kl_GiaAn.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/PhoThacV.mp3

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/daucotinhyeuthuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Daucotinhyeuthuong.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/DauCoTinhYeuThuongV.mp3