February 12: CN Thứ 6 Quanh Năm

Chủ Đề: Luật mới của Chúa kiện toàn luật cũ.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/canhaple2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/canhaple2Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/canhaple2Be2.mp3

Đáp Ca: (TV. 118) Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv118xuanminh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv118xuanminhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv118xuanminhBe2.mp3

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xindanglen. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xindanglenBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xindanglenBe2.mp3

Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/langngheloichua. pdf

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0603/Lang_Nghe_Tieng_Chua_(_Nguyen_Duy).mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/GiangSinh-128/ConLaNguoiNgoaiDao-LVCD044/04.LangNgheLoiChua_nd_HuongLan.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TinhCha-HoangOanh/08.LangNgheLoiChua_nd_HoangOanh.mp3

Xin Vâng (Mi Trầm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xinvang. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xinvangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xinvangBe2.mp3