February 2nd & 5th: Thánh Lễ Giao Thừa – CN Thứ 5 Quanh Năm (Mồng 3 Tết) (9 PM St. Patrick & 5:30 PM Thứ Bảy)

Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/mungchaomuaxuan. pdf

Audio Midi Bè Nữ:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchaomuaxuanNu.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchaomuaxuanTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchaomuaxuanBass.mp3

Audio 01:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchaomuaxuan.mp3

Audio 02:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchaomuaxuan2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchaomuaxuanV.mp3

Feb 2nd: Đáp Ca: (TV 121) (Nguyễn Đức Kỳ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv121nguyenducky. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv121_nguyenduckyV.mp3

Feb 5th: Đáp Ca: (TV. 111) Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv111xuanminh. pdf

Lễ Dâng Đầu Năm (Văn Duy Tùng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ledangdaunam. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangdaunamBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangdaunamBe2.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangdaunam.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangdaunamV.mp3

Xuân Yêu Đời (Thế Thông)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xuanyeudoi. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanyeudoi.mp3

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanyeudoiSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanyeudoiAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanyeudoiTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanyeudoiBass.mp3

Xuân Hy Vọng (Nguyên Kha)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xuanhyvong. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanhyvongSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanhyvongAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanhyvongTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanhyvongBass.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaXuan3/08.XuanHyVong_nk_TopCa.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.09-DangChuaMuaXuan/06.XuanHyVong_nk_GiaAn.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuanhyvong_xuanyeudoiV.mp3

Xuân Ca (Đức Dũng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xuanca. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuancaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuancaBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xuancaV.mp3