January 29: Chúa Nhật Thứ 4 Quanh Năm

Chủ Đề: Phải khiêm tốn nhận mình là nghèo khó trước mặt Chúa.

Ca Lên Đi 7 (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/calendi7. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendi7Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendi7Be2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendi7V.mp3

Đáp Ca: (TV. 145) Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv145hvh. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv145_phucchonhungaiV.mp3

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/conchilataovat. pdf

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0504/Con_Chi__La_Tao_Vat_(_Phanxico).mp3

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conchilataovat.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.07-LoiTaToiCuaDa/03.ConChiLaTaoVat_pxc_Lm.NguyenSang-HuongLan.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/NganDoiTriAn/05.ConChiLaTaoVat_pxc_ThanhThuy.mp3

Audio 03:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/CatBienSaoTroi/10.ConChiLaTaoVat_pxc_BichPhuong-KhanhDuy.mp3

Audio 04:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TroVe-PhuongHongNgoc/06.ConChiLaTaoVat_pxc_PhuongHongNgoc.mp3

Audio 05:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/DangLenMe/06.ConChiLaTaoVat_pxc(LuciaKimChi).mp3

Audio 06:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TamTinhCa3/03.ConChiLaTaoVat_pxc_LiemBi.mp3

Audio 07 Hòa Tấu:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhacKhongLoi/TinhChuaVaQueHuong(HoaTau)/03.ConChiLaTaoVat_pxc(TranBo-VanSon).mp3

Video:

http://truyendao.net/filemusic/Video/ConChiLaTaoVat.wmv

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conchilataovatV.mp3

Chúa Đã Thương Con (Giang Ân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuadathuongcon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadathuongconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadathuongconBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.07-PhoThac/09.BaoLaTinhChua_ga_GiaAn.mp3

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanB/BaoLaTinhChua_GiangAn(MaiHau).wma

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadathuongconV.mp3

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/baicadangme. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangmeBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangmeBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangmeV.mp3