January 22: CN Thứ 3 Quanh Năm

Chủ Đề: Chúa Kitô là ánh sáng.

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thapsangtrongcon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thapsangtrongconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thapsangtrongconBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thapsangtrongconV.mp3

Đáp Ca: (TV. 26) Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv26xuanminh. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv26_chualaanhsangV.mp3

Giê Su Nguồn Sáng
http://www.mautam.org/ftp/pdf/giesunguonsang. pdf

Audio Midi Nữ:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangBe1.mp3

Audio Midi Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangBe2.mp3

Audio Midi Descant:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangDescant.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangV.mp3

Thắp Sáng Lên (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thapsanglen. pdf

Audio midi:
Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thapsanglenBe1.mp3

Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thapsanglenBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thapsanglenV.mp3

Lửa Hồng Ngàn Đời (Trầm Hương)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/luahongngandoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/luahongngandoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/luahongngandoiBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/luahongngandoiV.mp3