December 25: Lễ Giáng Sinh

Tiếng Muôn Thiên Thần (Nhạc: G. Handel- Lời Việt: Hoàng Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/TiengMuonThienThan. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanBass.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthan_12252010.mp3

Đáp Ca: Tv 127 (Mẫu Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv127mautam. pdf

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tv127_phucthaychoban_12252010.mp3

Trong máng cỏ (Cung Thương)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/trongmangco. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongmangcoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongmangcoBe2.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongmangco_12252010.mp3

Đêm Hồng Ân
http://www.mautam.org/ftp/pdf/demhongan01. pdf

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganteno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganbass.mp3

Live:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhongan_lkbl_12252010.mp3

Feliz Navidad
http://www.mautam.org/ftp/pdf/FelizNavidad. pdf

Hang Bê Lem (Hải Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/HangBeLemNew. pdf