December 18: CN Thứ 4 Mùa Vọng

Chủ Đề: Thiên Chúa Sinh ra bởi người nữ.

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nguyenmuavong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguyenmuavongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguyenmuavongBe2.mp3

Đáp Ca: Tv 23 (Chúa ngự qua, chính Ngài là Thượng Đế hiển vinh) (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv23kl2. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong3. pdf

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongbenam.mp3

Giê Su Nguồn Sáng
http://www.mautam.org/ftp/pdf/giesunguonsang. pdf

Audio Midi Nữ:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangBe1.mp3

Audio Midi Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangBe2.mp3

Audio Midi Descant:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesunguonsangDescant.mp3

Hướng Về Chúa (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/huongvechua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongvechuabe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongvechuabe2.mp3

Trời Cao (Duy Tân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/troicao. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/troicaoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/troicaoBe2.mp3

Audio:

http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMP3/VanT/TroiCao-AnhNguyen.mp3

http://img11.imageshack.us/img11/1540/advent1x.jpg