November 13: CN Thứ 33 Quanh Năm

Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng.

Ca Lên Đi 10 (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/calendi10. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendiBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv97kl03. pdf

Dâng Ngài (Thy Yên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/dangngai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangngaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangngaiBe2.mp3

Chứng Nhân Tình Yêu (Lm Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chungnhantinhyeu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chungnhantinhyeuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chungnhantinhyeuBe2.mp3

Từ Vực Sâu ( Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tuvucsau2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuvucsauBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuvucsauBe2.mp3