Tháng 11: Tháng Các Đẵng Linh Hồn

November 06th: CN Thứ 32 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/vedayhoinguoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vedayhoinguoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vedayhoinguoiBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 16) Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv16Rkl. pdf

Như Con Dã Tràng
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nhucondatrang. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhucondatrangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhucondatrangBe2.mp3

Audio:

http://www.honganchoir.com/songs/recording/NhuConDaTrang.mp3

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)
http://www.mautam.org/weekly_songs/loinguyenchieubuong. pdf

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loinguyenchieubuongbe2.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Loinguyenchieubuong.mp3

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tuchonluyenhinh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuchonluyenhinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuchonluyenhinhBe2.mp3