October 30: CN Thứ 31 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/dentruocnhanngai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dentruocnhanngaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dentruocnhanngaiBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 144) lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. ( Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv144migiang. pdf

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/haytiepnhancon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/haytiepnhanconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/haytiepnhanconBe2.mp3

Audio:

http://khongnho.com/khuccamta/FileNhac/BaiHatMember/khanhrau/HayTiepNhanCon_hl(NguyenSonKhanh).wma

Ca Vang Tình Yêu Chúa (Đinh Minh Hoàng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/cavangtinhyeuchua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchuaBe2.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchua.mp3

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuoingocvangkinh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuoingocvangkinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuoingocvangkinhBe2.mp3