October 23: CN Thứ 30 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/vedayhat. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vedayhatBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vedayhatBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv33kl. pdf

Xin Giữ Con
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xingiucon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xingiuconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xingiuconBe2.mp3

Chúa Đã Yêu Con (Ngọc Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuadayeuconNL. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadayeuconNLSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadayeuconNLAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadayeuconNLNam.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TCHX-HanhTrinhCuuDo/06.ChuaDaYeuCon_nl_BHXCDTamHa.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/GioiThieuCD/TinhCaMuonDoaHong/03.ChuaDaYeuCon_nl.mp3

Hoa Mân Côi (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/hoamancoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoamancoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoamancoiBe2.mp3

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music1/HoaManCoi_HaiPhuong.wma