October 09: CN Thứ 28 Quanh Năm – Bổn Mạng Giáo Đoàn – Ca Đoàn Mẫu Tâm

Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.

Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng (Ngọc Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/layonducmesaosang. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layonducmesaosangSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layonducmesaosangAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layonducmesaosangTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layonducmesaosangBass.mp3

Đáp ca: (TV. 97) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv97klRead. pdf

Dâng 6 (Trần Xuân Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/dang6. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dang6Sop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dang6Alto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dang6Teno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dang6Bass.mp3

Audio:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TinhChuaTinhCon/04.Dang6_txl(CaDoanCecilia).mp3

Ca Dao Tình Chúa (Ngọc Khôn)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/cadaotinhchua. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cadaotinhchuaSop.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cadaotinhchuaTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cadaotinhchuaBass.mp3

Audio:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.06-NhacSyThienThan/05.CaDaoTinhChua_nk_GiaAn.mp3

Ave Maria Mẫu Tâm (Liam Lawton)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/avemariamautamfinal2. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariamautamSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariamautamAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariamautamTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariamautamBass.mp3

Video 01:

http://www.youtube.com/v/HIuuKepNyiw

English Lyrics:

There was a time, When God so loved the world, There was a sign, An angel brought the word, The Lord The Holy One, Now calls his chosen one, To bear the fruit of grace, Hide not your face

There was a day, You brought your Son to birth, There was a way , He chose to walk on earth, To bind the broken heart, To save the lost and found, To raise the dead to life, Deep your delight

Ave Maria, Gratia Plena, Ave Maria, Ave Maria

There is a heart, So far beyond compare, There is a heart, With beauty found so rare, A heart of human kind, A heart of God’s design, A heart where love abounds, By love is crowned

Video 02:

http://www.youtube.com/v/5DuSHiw0KFo

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/kinhchieu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchieube1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchieuAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchieubass.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/TrinhVuongMaria/07.KinhChieu_nd_TranNgoc.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TrungDongTDC3-TatCaConKinhDangMe/08.KinhChieu_nd_TrungDong-TuyetMaiLy.mp3

Karaoke:

http://thanhnhacvietnam.info/thichduthu/KhanhRau/KinhChieu_nd_NhuMai.wmv