October 2nd: CN Thứ 27 Quanh Năm

Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

Chung 1 Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chungmotniemtin. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chung1niemtinBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chung1niemtinBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0501/Chung_Mot_Niem_Tin_(_Do_Vi_Ha).mp3

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng. (Peter Trần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv94petertran. pdf

Hiến Dâng (Nguyễn Văn Trinh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/hiendang. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hiendangSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hiendangAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hiendangNam.mp3

Niềm xác tín của con (Nguyễn Văn Tuyên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/niemxactincuacon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/niemxactincuaconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/niemxactincuaconBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/ThienCung3-ChungNhanTinhYeu/03.NiemXacTinCuaCon_nvt_CDTC.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/CaSy/TanDat/NiemXacTinCuaCon_nvt_TanDat.mp3

Audio 03:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/DangChuaTinhCon/11.NiemXacTinCuaCon_nvt_NguyetNga.mp3

Audio 04:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TrungDongTDC1-GoiLoiYeuThuong/07.NiemXacTinCuaCon_nvt_TrungDong.mp3

Audio 05:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TronCuocTinhSi/06.NiemXacTinCuaCon_nvt_XuanTruong.mp3

Tạ Ơn Chúa
http://www.mautam.org/ftp/pdf/taonchua. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuaSop.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuaTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuaBass.mp3