September 18: CN Thứ 25 Quanh Năm

Chủ Đề: Trung tín trong mọi công việc.

Khát Xa Nguồn (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/khatxanguon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khatxanguonBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khatxanguonBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 112) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv112xuanminh. pdf

Con Không Có Gì (Lm Hoàng Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/conkhongcogi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conkhongcogiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conkhongcogiBe2.mp3

Tâm Tình Ca 5 (Lm Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tamtinhca5. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tamtinhca5Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tamtinhca5Be2.mp3

Audio:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/XinTaOnChua/06.TamTinhCa5_tt_VuKhanh.mp3

Avê Maria Con Dâng Lời (Huyền Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/AveMariacondangloi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariahuyenlinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariahuyenlinhBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0502/Ave_Maria_Con_Chao_Me_(_Huyen_Linh).mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/BaoLaTinhNgai5-NNTM/10.AveMaria_hl_ThuHang-Lm.NhatHuy.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/GiangSinh-128/GiangSinh-HuongLanTuanVu/05.AveMaria_hl_HuongLan.mp3