September 11: CN Thứ 24 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Ca Lên Đi 8 (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/calendi8. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendi8Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/calendi8Be2.mp3

Đáp ca: (TV. 50) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv50xuanminh. pdf

Dâng Chúa Trời (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/dangchuatroi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangchuatroiBe1.mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangchuatroiBe1.mp3

Hòa Tấu:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhacKhongLoi/ThanhCaKhongLoi/DangChuaTroi_pxc.mp3

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông-Phanxicô)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tinhyeuthienchua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhyeuthienchuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhyeuthienchuaBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0601/Tinh_Yeu_Thien_Chua_(The_Thong-Dinh_Dien).mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/XinTriAn/05.TinhYeuThienChua_tt-dd(LeHang-ElvisPhuong).mp3

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TacGia/TheThong/TinhYeuThienChua_tt-dd(KhanhLy-Uknown).wma

Audio 03:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaNSTheThong/TinhYeuThienChua_tth-dd(HoangOanh).mp3

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nguoncaytrong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoncaytrongBe1.mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoncaytrongBe1.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0505/Nguon_Cay_Trong_(Hoang_Vu).mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/ThoVaNhacDucMe/29.NguonCayTrong_hv_HoangOanh.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/TrinhVuongMaria/09.NguonCayTrong_hv_TranNgoc.mp3

Video:

http://donrac.net/FilesVideo/ChuongChieu(Video)/NguonCayTrong_hv(HangNga-LeQuyen).wmv