Tháng 9, 2010

September 04: CN Thứ 23 Quanh Năm

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/dentruocnhanngai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dentruocnhanngaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dentruocnhanngaiBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0502/Den_Truoc_Nhan_Ngai_(_Kim_Long).mp3

Đáp ca: (TV. 89) Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv89xuanminh2. pdf

Cùng Tiến Dâng (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/cungtiendang. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cungtiendangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cungtiendangBe2.mp3

Khi Con Vào Đời (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/khiconvaodoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khiconvaodoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khiconvaodoiBe2.mp3

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/ConThuocVeNgai/KhiConVaoDoi_nd(GiaAn).wma

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/BaiHatMembers/KhiConVaoDoi_nd_ThanhVienTCVN.mp3

Trinh Vương Maria (Phạm Đức Huyến)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/trinhvuongmaria. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trinhvuongmariaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trinhvuongmariaBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/CungChucTrinhVuong/04.TrinhVuongMaria_pdh_MaiThienVan.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/TrinhVuongMaria/01.TrinhVuongMaria_pdh_TranNgoc.mp3

Audio 03:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Nhumotvangtrang.mp3

Audio 04:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/HopXuong-CaDoanThienThan/TrinhVuongMaria_pdh_CaDoanThienThan.mp3