August 28: CN Thứ 22 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tramtrieuloica. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tramtrieuloicaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tramtrieuloicaBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 67) Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv67migiang. pdf

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/conchilataovat. pdf

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0504/Con_Chi__La_Tao_Vat_(_Phanxico).mp3

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conchilataovat.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.07-LoiTaToiCuaDa/03.ConChiLaTaoVat_pxc_Lm.NguyenSang-HuongLan.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/NganDoiTriAn/05.ConChiLaTaoVat_pxc_ThanhThuy.mp3

Audio 03:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/CatBienSaoTroi/10.ConChiLaTaoVat_pxc_BichPhuong-KhanhDuy.mp3

Audio 04:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TroVe-PhuongHongNgoc/06.ConChiLaTaoVat_pxc_PhuongHongNgoc.mp3

Audio 05:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/DangLenMe/06.ConChiLaTaoVat_pxc(LuciaKimChi).mp3

Audio 06:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TamTinhCa3/03.ConChiLaTaoVat_pxc_LiemBi.mp3

Audio 07 Hòa Tấu:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhacKhongLoi/TinhChuaVaQueHuong(HoaTau)/03.ConChiLaTaoVat_pxc(TranBo-VanSon).mp3

Video:

http://truyendao.net/filemusic/Video/ConChiLaTaoVat.wmv

Con Đường Bé Nhỏ (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Conduongbenho. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conduongbenhoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conduongbenhoBe2.mp3

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanC/ConDuongBeNho_pxc(ThienTrang).wma

Mẹ Maria ( Tâm Bảo)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/memaria. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/memariaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/memariaBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/CaSy/NgocLan/MeMaria_NgocLan.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/ThoVaNhacDucMe/14.MeMaria_tb_HoangOanh.mp3

Audio 03:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/MeMaria.mp3