Tháng Năm: Tháng Hoa Đức Mẹ

May 1st: CN Thứ 5 Mùa Phục Sinh

Chủ Đề: Hãy yêu thương nhau.

Ave Maria (Rước kiệu Tháng Hoa)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/avemariaHoa. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaHoaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaHoaBe2.mp3

Đáp Ca: Tv144, Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv144migiang. pdf

Alleluia Phục Sinh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiaphucsinh. pdf

Audio Midi Soprano:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhBass.mp3

Giấc Mơ Chưa Tròn (Lưu Nhất Vũ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/giacmochuatron. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giacmochuatronBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giacmochuatronBe2.mp3

Audio:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TonVinhCacThanhTuDaoVN/B2.GiacMoChuaTron_ncv_HoangOanh-CaDoanLaVangPortland.mp3

Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/luatyeuthuong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/luatyeuthuongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/luatyeuthuongBe2.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0504/Luat_Yeu_Thuong_(Nguyen_Duy).mp3

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thangducme. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thangducmeBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thangducmeBe2.mp3

Tập hát Live:

http://cadoan.net/files/0505/Thang_Duc_Me_(Minh_De).mp3