April 24: CN Thứ 4 Phục Sinh

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Chúa Là Mục Tử ( Nguyễn Duy Vi)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chualamuctu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chualamuctuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chualamuctuBe2.mp3

Audio:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.05-TamBanhChoDoi/06.ChuaLaMucTu_ndv_Lm.NguyenSang.mp3

Đáp Ca: (TV 99); Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv99migiang. pdf

Alleluia Phục Sinh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiaphucsinh. pdf

Audio Midi Soprano:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhBass.mp3

Mỗi Lời Kinh (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/moiloikinh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/moiloikinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/moiloikinhBe2.mp3

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/munghatchiencon. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/munghatchienconSop.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/munghatchienconTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/munghatchienconBass.mp3

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/taonchuavoime. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuavoimeBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuavoimeBe2.mp3