April 17: CN Thứ 3 Phục Sinh

Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức KiTô Phục Sinh.

Thánh Ca Phục Sinh (Monseigny)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/thanhcaphucsinh. pdf

Audio Midi Soprano:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thanhcaphucsinhSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thanhcaphucsinhAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thanhcaphucsinhTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thanhcaphucsinhBass.mp3

Đáp Ca: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)

http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv29xuanminh

Alleluia Phục Sinh:
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiaphucsinh. pdf

Audio Midi Soprano:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhBass.mp3

Dâng Lễ Phục Sinh (Nguyễn Chánh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/danglephucsinh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/danglephucsinhbe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/danglephucsinhbe2.mp3

Liên Khúc: Chúa Đã Phục Sinh-Chúa Sống Lại Rồi (Easter Hymn, Lời Việt: Phan Hoàng – Thành Tâm)

http://www.mautam.org/ftp/pdf/lkchuadaphucsinhFinal. pdf

Midi “Chúa Đã Phục Sinh”:

Audio Midi Bè Nữ:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lkchuadaphucsinhNu.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lkchuadaphucsinhTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lkchuadaphucsinhBass.mp3

Audio Chúa Đã Phục Sinh:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/TuaDe/VanC/ChuaDaPhucSinh_EasterHymn-ph_HopXuong.mp3

Midi “Chúa Sống Lại Rồi” Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ChuadasonglaiBe2.mp3

Audio Chúa Sống Lại Rồi:

01

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/DiemTinhCa/03.ChuaSongLaiRoi_tt(CaoDuy).mp3

02

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ChuaSongLaiRoi.mp3

Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/khaihoanca. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khaihoancaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khaihoancaBe2.mp3