April 10: CN Thứ 2 Phục Sinh

Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/naohaymungvui. pdf

Tập hát Live (Ca Đoàn Niềm Tin)

http://cadoan.net/files/0503/Nao_Ta_Mung_Vui_(Kim_Long).mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/naohaymungvuiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/naohaymungvuiBe2.mp3

Đáp Ca: (TV 117): Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Thái Nguyên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv117thainguyen. pdf

Alleluia Phục Sinh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiaphucsinh. pdf

Audio Midi Soprano:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaphucsinhBass.mp3

Tôi Đã Thấy Nước (Nghi thức rảy nước thánh nếu có)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/toidathaynuoc. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/toidathaynuoc.mp3

Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/baicadangle. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangleBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangleBe2.mp3

Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/khongthaymatin. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khongthaymatinBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khongthaymatinBe2.mp3

Chúa Phục Sinh (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuaphucsinh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuaphucsinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuaphucsinhBe2.mp3