April 2010

April 03: CN Phục Sinh

Ca đoàn được nghĩ ngơi mừng Chúa Phục Sinh