March 20: CN Thứ 5 Mùa Chay

Chủ Đề: Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch.

Như Nai Rừng
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nhunairung. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhunairungBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhunairungBe2.mp3

Đáp Ca: (TV 125): Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv125petertran. pdf

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayBass.mp3

Tình Thiên Thu (Đức Huân & Quang Uy )
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tinhthienthu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhthienthube1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhthienthube2.mp3

Lời Vọng Tình Yêu (Đỗ Vy Hạ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loivongtinhyeu. pdf

Audio 01:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/XinTriAn/02.LoiVongTinhYeu_dvh(LeHang).mp3

Audio 02:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/LoiVongTinhYeu/A2.LoiVongTinhYeu_dvh_DuyQuang.mp3

Tập Hát Online Live (Ca đoàn Niềm Tin)

http://cadoan.net/files/0503/Loi_Vong_Tinh_Yeu_(Do_Vi_Ha).mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loivongtinhyeuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loivongtinhyeuBe2.mp3

Giuse Xóm Nhỏ (Phạm Đình Nhu- Nguyễn Khắc Tuần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Giusexomnho. pdf

Tập Hát Online Live ( Ca đoàn Niềm Tin):

http://cadoan.net/files/0503/Cau_Xin_Thanh_Gia_(Nguyen_Khac_Tuan-Pham_Dinh_Nhu).mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giusexomnhoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giusexomnhoBe2.mp3