March 13: CN Thứ 4 Mùa Chay (Đổi giờ lên 1 tiếng)

Chủ Đề: Chúa là Cha nhân từ.

Giọt Lệ Sầu (Lãng Tữ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/giotlesau. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giotlesauBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giotlesauBe2.mp3

Đáp Ca: (TV 33): Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv33R

“Alleluia” Mùa Chay
http://mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuachay. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachaySop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuachayBass.mp3

Sám Hối 5
http://www.mautam.org/ftp/pdf/samhoi5. pdf

Audio:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/SamHoiVaCanhTan1/08.SamHoi5_(GiangChauThienBan).mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/samhoi5Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/samhoi5Be2.mp3

Người Con Hoang (Thế Thông)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nguoiconhoang. pdf

Audio:

http://www.thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaDoanSaoMai/NguoiConHoang_tth(TheThong-CaDoanSaoMai).mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoiconhoangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoiconhoangBe2.mp3

Mẹ Đồng Công ( Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/medongcong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medongcongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medongcongBe2.mp3