December 26: CN Lễ Thánh Gia

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/adestefideles. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/DemThanhVoCung-QuocBao/DemNayLongSangDep(OComeAllYeFaithful)_QuocBao(DucTuan).mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/adestefidelsAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/adestefidelsBass.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/adestefidelsTeno.mp3

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv127thainguyen. pdf

Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

Hội Nhạc Thiên Quốc (Thánh An Phong)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/hoinhacthienquoc. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoinhacthienquocSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoinhacthienquocAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoinhacthienquocNam.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoinhacthienquoc.mp3

Hang Bê Lem (Hải Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/HangBelem. pdf