December 24: Lễ Vọng Giáng Sinh (6:00 PM St. Patrick)

Canh Thức Giáng Sinh 2009:

http://www.mautam.org/ftp/pdf/Canhthuc2009

Xa rời Máng Cỏ Midi:

Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xaroimangcoSop.mp3

Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xaroimangcoAlto.mp3

Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xaroimangcoTeno.mp3

Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xaroimangcoBass.mp3

Đêm Hồng Ân Midi:

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganteno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganbass.mp3

Tiếng Muôn Thiên Thần (Nhạc: G. Handel- Lời Việt: Hoàng Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/TiengMuonThienThan. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengmuonthienthanBass.mp3

Đêm Thánh Vô Cùng (Nhạc: Franz Gruber, Lời: Hùng Lân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/demthanhvocung. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanS/SilentNight_FranzGruber-hl&hl(KhanhDu-LamTruong).wma

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/TiengChuongNgan/SilenNight_(AC-M).wma

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demthanhvocungAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demthanhvocungTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demthanhvocungBass.mp3

Chúa đã sinh ra (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/Chuadasinhra. pdf

Audio Midi Bè Nữ:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadasinhraNu.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadasinhraTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadasinhraBass.mp3

Trong máng cỏ (Cung Thương)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/trongmangco. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongmangcoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongmangcoBe2.mp3

Liên Khúc Giáng Sinh 2009
http://www.mautam.org/ftp/pdf/LKGS2009LastFinal. pdf

http://www.stmarksmystic.org/Mary_and_Baby_Jesus.jpghttp://www.arach.net.au/~algerij/img/bjesus.jpg

Audio Midi Chant Mùa Vọng:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chantmuavong.mp3

Bè Sop:

Audio Midi Bè Sop (Page 1-4)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p1-4Sop.mp3

Audio Midi Bè Sop: (Page 5-6)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p5-6Sop.mp3

Audio Midi Bè Sop: (Page 7)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p7Sop.mp3

Audio Midi Bè Sop: (Page 8-9)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p8-9Sop.mp3

Audio Midi Bè Sop: (Page 10-End)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p10-endSop1.mp3

—————————————-

Bè Alto:

Audio Midi Bè Alto (Page 1-4)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p1-4Alto.mp3

Audio Midi Bè Alto: (Page 5-6)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p5-6Alto.mp3

Audio Midi Bè Alto: (Page 7)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p7Alto.mp3

Audio Midi Bè Alto: (Page 8-9)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p8-9Alto.mp3

Audio Midi Bè Alto: (Page 10-End)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p10-endAlto1.mp3

—————————————-

Bè Teno:

Audio Midi Bè Teno (Page 1-4)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p1-4Teno.mp3

Audio Midi Bè Teno: (Page 5-6)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p5-6Teno.mp3

Audio Midi Bè Teno: (Page 7)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p7Teno.mp3

Audio Midi Bè Teno: (Page 8-9)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p8-9Teno.mp3

Audio Midi Bè Teno: (Page 10-End)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p10-endTeno1.mp3

——————————————–

Bè Bass:

Audio Midi Bè Bass (Page 1-4)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p1-4Bass.mp3

Audio Midi Bè Bass (Page 4)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk2009p4Be2.mp3

Audio Midi Bè Bass: (Page 5-6)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p5-6Bass.mp3

Audio Midi Bè Bass: (Page 7)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p7Bass.mp3

Audio Midi Bè Bass: (Page 8-9)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p8-9Bass.mp3

Audio Midi Bè Bass: (Page 10-End)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lk09p10-endBass1.mp3

http://i302.photobucket.com/albums/nn120/katndave2007/Blanks/Jesus/BabyJesus.jpg

Lời Cầu Nữa Đêm (Lời Việt: Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loicaunuadem. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loicaunuademSop.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loicaunuademAlto.mp3

Audio Midi bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loicaunuademNam.mp3

We Wish You A Merry Christmas
http://www.mautam.org/ftp/pdf/wewishyouamerrychristmas. pdf

Hang Bê Lem (Hải Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/HangBelem. pdf