December 19: CN Thứ 4 Mùa Vọng

Chủ Đề: Giáng Sinh đem lại nguồn vui.

Trời Cao (Duy Tân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/troicao. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/troicaoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/troicaoBe2.mp3

Audio:

http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMP3/VanT/TroiCao-AnhNguyen.mp3

Đáp Ca: Tv 79 (Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát) (Vũ Đình Ân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv79vudinhan. pdf

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ledangtrongdoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangtrongdoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangtrongdoiBe2.mp3

Chờ Ngày Quang Lâm ( Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chongayquanglam. pdf

Xin Vâng ( Mi Trầm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/xinvang. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xinvangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xinvangBe2.mp3